„Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”.

 

English version below.

 

Muzyka kompozytorów, którzy wykonywali swoją twórczą pracę w trudnych warunkach, jest ważnym aspektem działalności artystycznej pianistki Katarzyny Wasiak – współzałożycielki kolektywu LIMBO. Prześladowania polityczne i ideologiczne zbyt często uniemożliwiały pracę kompozytorów, którzy dziś są marginalizowani. Na szczęście ich materiały wciąż można znaleźć w wielu archiwach. LIMBO [dt. „Limbus”, po łacinie „krawędź”, „hem”, „granica” oznacza w teologii katolickiej dwa miejsca na skraju piekła, w których przebywają dusze wykluczone z nieba bez własnej winy] Kolektyw dąży do tego, aby tę muzykę wydobyć z archiwów i ożywić na polach ludzkich doświadczeń. W czasie II wojny światowej nie tylko załamało się wiele karier muzyków-wizjonerów, ale także zniszczono życie wielu europejskich artystów, których nie można było sklasyfikować do ówczesnej narracji politycznej i ideologicznej. Ci odizolowani artyści mogą stanowić symbol dla wszystkich uciskanych, a tym samym pogrążonych w zapomnieniu. Oprócz artystycznego uznania, na jakie zasługują ich dzieła, należy również uwzględnić ścieżki życia i losy artystów, aby zrozumieć i dotrzeć do świata naszych XXI-wiecznych doświadczeń, a także stworzyć silne odniesienia. Kolektyw LIMBO to inicjatywa dla osób w każdym wieku, których założyciele wywodzą się z dziedzin muzyki, psychologii, sztuki wideo, projektowania stron internetowych i zarządzania muzyką. Pod nazwą LIMBO – Lifting Immortal Music Beyond Oblivion – Kollektiv łączymy liczne projekty i różnorodne podejścia, aby rzucić nowe światło na zapomnianą muzykę i prześladowanych muzyków. Ważnym elementem kolektywu jest interaktywna strona internetowa. W formie mapy Europy drogi życia i miejsca, twórcze okresy poszczególnych kompozytorów ukazują się w żywej prezentacji. Jedno z naszych najistotniejszych starań jest to aby temat był możliwy do przekazania w prostej a zarazem niepowtarzalnej formie, łącząc muzykę z kwestiami o największym znaczeniu społecznym. Z pewnością jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć jest podjęcie tematu prześladowań, wygnania, tortur i (przemysłowej) eksterminacji ludzi. Jednocześnie jednak te tematy są kluczowym warunkiem wstępnym dla zrozumienia naszego społeczeństwa i demokratycznych zasad praw człowieka. Empatia dla innych, nawet jeśli różnią się pochodzeniem czy kulturą, rodzi się także ze wspólnego świata doświadczeń, który może być możliwy na jego najpotężniejszym forum poprzez muzykę.  

 

“Realized under the scholarship program of the Minister of Culture and National Heritage – Culture on the internet”.

 

The music of composers who pursued their work under difficult circumstances has been an important focus of the pianist Katarzyna Wasiak – the co-founder of the LIMBO collective. Political and ideological persecution has far too often prevented the continued work of marginalized composers. Fortunately their materials can still be found in numerous archives. The concern of LIMBO [dt. “Limbus”, Latin for “edge”, “hem”, “boundary”, denotes in Catholic theology two places on the edge of hell, where souls stay who are excluded from heaven through no fault of their own] Collective is to pursue precisely this music, to retrieve it from the archives and bring it to life in people’s fields of experience.During the Second World War, not only were many careers of visionary musicians curtailed, but the lives of numerous European artists who could not be classified in the political and ideological narrative of the time were also destroyed. These isolated artists can stand as a symbol for all those who have been oppressed and thus plunged into oblivion.In addition to the artistic recognition that their work deserves, the life paths and fates of these artists should also be made relatabe in order to reach people’s own world of experience in the 21st century and to establish strong references.The LIMBO collective is an initiative for people of all ages whose founders come from the fields of music, psychology, video art, web design and music management. Under the term of LIMBO – Lifting Immortal Music Beyond Oblivion – Kollektiv, we combine numerous projects and diverse approaches to shed light on forgotten music and musicians. An important element of the collective is an interactive website. In the form of a map of Europe, the life paths and creative places as well as periods of the individual composers appear in a vivid and engaging presentation. One of our concerns here is to make the topic conveyable in a simple form. yet unique form, combining music with topics of the greatest social relevance.   It is certainly one of the most difficult undertakings to deal with topics of persecution, exile, torture and (industrial) extermination of people. At the same time, however, these topics are a crucial prerequisite for developing an understanding of our society and the democratic principles of human rights. Empathy for the other, even if they differ in their cultural background, also arises from a shared world of experience, which can be made possible in its most powerful forum through music.